9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
a.    iMom® respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
b.    iMom® gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal iMom® deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
c.    iMom® zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
d.    De werknemers van iMom® en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid   en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
e.    De verstrekte informatie op de website www.i-mom.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
f.     Hoewel iMom® de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan iMom® niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van iMom® sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
g.    De websites van derde partijen waarnaar op de website www.i-mom.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door iMom® gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. iMom® aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
h.    De website www.i-mom.nl en de inhoud daarvan en de merken iMom® en iMom Gym® zijn beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van iMom®.

10. KLACHTEN
a.   Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van iMom® zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij iMom® te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij iMom® (Oude Rijksweg 32, 6271 AA Gulpen)  onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.
b.   De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
c.   iMom® beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien iMom® verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.
d.   Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overee9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
a.    iMom® respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
b.    iMom® gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal iMom® deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
c.    iMom® zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
d.    De werknemers van iMom® en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid   en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
e.    De verstrekte informatie op de website www.i-mom.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
f.     Hoewel iMom® de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan iMom® niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van iMom® sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
g.    De websites van derde partijen waarnaar op de website www.i-mom.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door iMom® gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. iMom® aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
h.    De website www.i-mom.nl en de inhoud daarvan en de merken iMom® en iMom Gym® zijn beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van iMom®.

10. KLACHTEN
a.   Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van iMom® zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij iMom® te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij iMom® (Oude Rijksweg 32, 6271 AA Gulpen)  onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.
b.   De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
c.   iMom® beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien iMom® verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.
d.   Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden.

11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
a.    Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door iMom®.
b.    Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
c.    Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Roermond.

komstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden.

11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
a.    Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door iMom®.
b.    Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
c.    Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Roermond.

Geef een antwoord